تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده: 15 اسفند 1392

مهلت ارسال اصل مقاله: 30 فروردین1393

اعلام نتایج ارزیابی مقالات: 15اردیبهشت 1393

تاریخ برگزاری همایش: دوشنبه 29 اردیبهشت1393

تلفن دبیرخانه: 09131633515