محورهای همایش

محورهای همایش:

-        مبانی و اصول پدافند غیرعامل

-        پدافند غیرعامل و علوم انسانی

-        فرهنگ و پدافندغیرعامل

-        سرمایه اجتماعی(مشارکت، اعتماد، انسجام و آگاهی) و پدافندغیرعامل

-        سرمایه فرهنگی و پدافندغیرعامل

-        برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و پدافندغیرعامل

-        مدیریت بحران و پدافندغیرعامل

-        توسعه شهری و روستایی و پدافندغیرعامل

-        امنیت فردی و اجتماعی و پدافندغیرعامل

-        هویت و پدافندغیرعامل

-        آمایش سرزمین و پدافندغیرعامل

-        برنامه ریزی شهری و منطقه ای و پدافندغیرعامل

-        روانشناسی و پدافندغیرعامل

-        مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و پدافندغیرعامل

-        حقوق و پدافندغیرعامل

-        آسیب های اجتماعی و پدافندغیرعامل

-        متون دینی و اسلامی(قرآن، نهج البلاغه، روایات و احادیث) و پدافندغیرعامل