اهداف همایش

اهداف همایش:

-        فرهنگ سازی و ایجاد باور در مورد نقش و تأثیر پدافند غیرعامل در کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی

-        شناسایی و بررسی جایگاه و اهمیت پدافند غیرعامل در علوم انسانی و اجتماعی

-        شناسایی اهمیت پدافند غیرعامل در بدنه مدیریتی کشور به طور عام و مدیریتی دانشگاه به طور خاص

-        شناسایی ضرورت پدافندغیرعامل در ساختار علمی و پژوهشی سازمان ها و نهادهای اجتماعی

-        طرح نیازسنجی ضرورت های پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی و آموزشی کشور

-        شناسایی و طرح اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی پدافند غیرعامل در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
نگاه کارشناسی، علمی و عملیاتی به پدافندغیرعامل و تبادل اطلاعات میان کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران